Πληροφορίεςγιατη

爱游戏幸运28烟台五台化工设备有限公司είναιέναςεξειδικευμένοςκατασκευαστήςγιαμηχανήματαεπίστρωσηςσκόνηςμεένανπλούτοεμπειρίαςκαιπερίπουτριάνταχρόνιαιστορίας。Ανάλογαμετηνκορυφαίαεπιστήμηκαιτεχνολογία,τηνικανοποιημένηποιότητα,τιςειλικρινείςυπηρεσίες,καιταδιάφοραπροϊόντασειράς,ταπροϊόντα五台έχουνπωληθείσεπάνωαπόείκοσιεπαρχίες,τιςπεριοχέςκαιτουςδήμουςστηνΚίνακαιπερισσότερεςαπό30χώρεςστηνυπερπόντιααγορά。五台προσφέρεικυρίωςυψηλήςταχύτηταςπρο-μίξερ,ενιαία/δίδυμηβίδαεξώθηση,ψύξηζώνηκαιACMμύλοςγιασκόνηεπίστρωσηγραμμήπαραγωγής五台τηςπολιτικήςείναιναεπικεντρωθείστακύριαπροϊόντακαινακρατήσειτηνανάπτυξη,καιτησυνέχισητης“πελάτηςπρώτα,τηνποιότητακαλύτερακαινακρατήσειό,τιυποσχέθηκεστουςχρήστες”Ειλικρινάχαιρετίζωπαλιάκαινέαπελάτεςναεπισκεφθούντηνεταιρείαμαςγιαμακροπρόθεσμησυνεργασία。

Δείτεπερισσότερα

ενημέρωσης

Συστήματαάλεσηςκαιταξινόμησηςγιατουςκατασκευαστέςεπικάλυψηςσκόνηςθασαςδείξει:Τυπικήεφαρμογήεξαιρετικάκαλώναλεσμένωνσεεργοστάσιαχρωμάτωνκαιχρώματος)

ΗάλεσηκαιταξινόμησησυστημάτωνγιατηνεπικάλυψησκόνηςσαςλέειότιηχρώμηείναιέναείδοςχρώματοςπουχρησιμοποιείταιγιατηβάψιμοδιάφορωνέπιπλωνήΤοίχους。Τοεργοστάσιοχρωμάτωνείναιεπίσηςγνωστόωςεργοστάσιοχρωμάτων。


Πώςναεπιλέξετεέναπρο-μίξεργιαεπίστρωσησκόνης


Ηαρχήεργασίαςτωνδιπλώνκοχλιώνεξώθησηςγιαεπικάλυψησκόνης

Ταδιπλάεξώθημακοχλίαςγιαεπικάλυψησκόνηςαναπτύσσονταιμεβάσητομονόεξώθημακοχλιών。Λόγωτηςκαλήςαπόδοσηςσίτισης,τηςαπόδοσηςανάμειξηςκαιτηςπλαστικοποίησης,τηςαπόδοσηςκαυσαερίων,τηςσταθερότηταςεξώθησηςκλ。π。,έχειχρησιμοποιηθείευρέωςστηνεξώθησησχηματισμούκαιεπεξεργασίατωνπροϊόντων。


Ποιαείναιταπλεονεκτήματατου双βιδωτήγιαεπικάλυψησκόνης

Στονυφιστάμενοτομέα,Οιεξώθητεςείναιγενικάχωρισμένεςσε双胞胎ΒίδαΕξωθητήρεςγιαεπικάλυψησκόνηςκαιεξώθησημονήςκοχλίας。Σεσύγκριση,ταπλεονεκτήματατων双螺杆挤出机γιαεπικάλυψησκόνηςείναιπιοσημαντικά。Τοακόλουθοάρθροεισάγειενσυντομίαταπλεονεκτήματατων双螺杆挤出机γιαεπικάλυψησκόνης:


Ποιαείναιηδομικήαρχήτων双螺杆挤出机γιαεπικάλυψησκόνης

Ηαρχήτηςδομήςτων双螺杆挤出机γιαεπικάλυψησκόνηςαφοράτονθεμελιώδημηχανισμότηςδιαδικασίαςεξώθησης。Ενολίγοις,μιαβίδακυλίζειστοβαρέλικαισπρώχνειτοπλαστικόπροςταεμπρός。


Πώςνακαθαρίσετεσωστά双胞胎ΒίδαΕξωθητέςγιαεπικάλυψησκόνης

Ηβίδαείναιηκαρδιάτου双βιδωτήεξωθητήρεςγιαεπικάλυψησκόνηςκαιέναβασικόστοιχείοτου双胞胎Βίδωλγιαεπικάλυψησκόνης。Καθορίζειτηναπόδοσητηςπαραγωγής,τηνπλαστικοποίηση,τηδιασποράτωνπρόσθετωνυλών,καιλιώσειένα双螺杆挤出机γιαεπικάλυψησκόνης。Θερμοκρασία, καταν α λ λ ισχ ο ζ κ.λπ。


Εξώθηση εν ρ ζ κοχλιού και κ naspi ρια μ导读

ΚαλώςήλθατενααγοράσετεταφθηνότερακαικαλύτερηποιότηταπροϊόνταεξώθησηςβιδώναπότουςκατασκευαστέςΠίνα。


Ποιεςείναιοιβασικέςπαραμέτρουςτηςβίδαςεξώθησης

ΚαλώςήλθατενααγοράσετεταφθηνότερακαικαλύτερηποιότηταπροϊόνταεξώθησηςβιδώναπότουςκατασκευαστέςΠίνα。


Δείτεπερισσότερα