bi̇zi̇mhaqqimizda

DahaÇoxməhsulabaxmaq

Xəbər.

PoçtÇubuqlarÜçünAçMaqVəSeçkilikSistemlərieizəGöstərīcəkdir:rəngvərəntfabrikalorında超细gizlitətbiq

ÇıxışlarÜÇünaçmaqvəseçkiliksistemlərisizəgöstərirki,ÇanqmüxtəlifmeyvələrrəngvȱyaxudrəngÜçünIstifadəolunanbirrənqdir。Divarlar。həmçininrəntfabrika kimitanınır。


ÇıxtınÇubuqlarıÜçünIkiKərpü挤出者林素Işlədiyiprinsipi

i̇kil螺丝çubuğunuehtiyatıtəkviyyatıiləinkişafetdirir。yaxşıqidavermēkəməllərini,plastikverməkləəməlləriniqarışdırmağı,istirahīti,istirahītimövqeyi,e.b。o,Genişyayılmıştərzdəistifadəolunur。


粉末涂料Üçün双螺杆挤出机Nədir?

Mövcudolansahīdə,挤出机Adətən,粉末涂料VəTəK螺杆挤出机Üçün双螺杆挤出机əayırır。Müqayisədə,TVN螺旋挤出机,用于Faylmənbīyieahaböyükdür。NÖVBəTIMəQALəDə双螺杆挤出机的TVIN螺杆挤出机TWIN螺杆挤出机挤出机Lərinfaydalarınıqısatəzahüretdirir:


用于古兰苏斯Prinsipinədir的粉末涂料的TVN螺旋挤出机?

TVN螺杆挤出机用于粉末涂层əəə俱乐部PRINSIPI挤出抹布前景əSASMEXANIZMIHAQQındadır。Qısa - Qısa,ÇirkindəÇiçəkləşirVəplastikdənqabağaatır。


粉末涂料ÜçünIKI斯克鲁克挤出机Necýdüzgüntəmizləyin

QEW TVN螺旋挤出机为ÜrəyinVə双螺杆挤出机-inəsashissidir。粉末涂料Üçün。o,tədqiqatçılıq,plastikçisikeyfiyyyətini,additatlarınayırdedilməsi,Vəikin螺旋挤出机用于粉末涂料。温暖的ura,GücIstifadəsi,E.B.


粉末涂料Üçün双螺杆挤出机Nədir?

双螺杆挤出机的粉末涂料Adından,Biz Bir螺旋挤出机HaqdaDüşünəbilərik,ÇünkiIkiAdeləBənzər,BīziMüqayisədəFaydalarOlmalıdır。双螺杆挤出机的粉末涂料 - 在təkkərvaextrudersdənfaydalarınədir?


Təkskriw挤出机quruluşuvəəsasparçaları

yaxşılıqlarkinnatərəfindənənbahairvəənənyaxşıkeyfiyyətbirgəistifbələrialır。


Tək螺丝螺杆PARAMetrlərinnədir?

yaxşılıqlarkinnatərəfindənənbahairvəənənyaxşıkeyfiyyətbirgəistifbələrialır。


DahaÇoxməhsulabaxmaq